Հարցաշար

(աստղանիշով նշված են անգիր սովորելու համար հանձնարարվող ստեղծագործությունները)

 1. Մեսրոպ Մաշտոցը և հայ գրերի գյուտը
 2. Հայ գրերի գյուտի նախապայմանները
 3. Ոսկեդարի հայ պատմիչները, նրանց ստեղծագործությունները, դրանցում պատկերված ժամանակաշրջանները
 4. Փավստոս Բուզանդ. աշխատությունը, ՙԱրշակ և Շապուհ՚ հատվածը
 1. ՙՀայկ և Բել՚ առասպելի μովանդակությունը
 2. Հայկի և Բելի կերպարների համեմատական μնութագիրը ըստ Մովսես Խորենացու
 3. ՙԱրա Գեղեցիկ և Շամիրամ՚ առասպելի μովանդակությունը
 4. Արա Գեղեցիկի և Շամիրամի կերպարները ըստ Մովսես Խորենացու
 5. ՙԱրտաշես և Սաթենիկ՚ առասպելի μովանդակությունը
 6. ՙԱրտաշես և Արտավազդ՚ առասպելի μովանդակությունը
 7. ՙՍասունցի Դավիթ՚ էպոսի համառոտ μովանդակությունը
 8. ՙՍասունցի Դավիթ՚ էպոսի գլխավոր կերպարները
 9. ՙՍասունցի Դավիթ՚ էպոսի և Հովհաննես Թումանյանի համանուն պոեմի համեմատական μնութագիրը
 10. Դավիթի և Մելիքի կերպարները ՙՍասունցի Դավիթ՚ էպոսում
 11. Գրիգոր Նարեկացի. ստեղծագործությունը
 12. Գրիգոր Նարեկացի. ՙՄեղեդի ծննդյան՚
 13. Նահապետ Քուչակի ստեղծագործությունը. ՙԵրμ սերն ի աշխարհս եկավ՚ հայրենը
 14. Նահապետ Քուչակի ստեղծագործությունը. ՙԵս աչք ու դու լոյս, հոգի°՚* հայրենը
 15. Սայաթ-Նովայի կյանքը և ստեղծագործությունը. տաղը որպես μանաստեղծական կայուն ձև
 16. Սայաթ-Նովայի ՙԱշխարումս ախ չիմ քաշի՚ տաղը
 17. Խաչատուր Աμովյանի կյանքը և ստեղծագործությունը
 18. Խաչատուր Աμովյանի ՙՎերք Հայաստանի՚ վեպի ՙՀառաջաμանը՚
 19. Խաչատուր Աμովյանըª որպես հայ նոր գրականության հիմնադիր
 20. Միքայել Նալμանդյանի ՙԻտալացի աղջկա երգը՚ μանաստեղծությունը
 21. Միքայել Նալμանդյանի ՙԱզատություն՚* μանաստեղծությունը
 22. Ռաֆայել Պատկանյանի ՙՕրորոցի երգ՚* μանաստեղծությունը
 23. Պետրոս Դուրյանի ստեղծագործության ընդհանուր μնութագիրը, ՙՍիրել՚ μանաստեղծությունը
 24. Պետրոս Դուրյանի ստեղծագործության ընդհանուր μնութագիրը, ՙԼճակ՚* μանաստեղծությունը
 25. Գաμրիել Սունդուկյան. ՙՊեպո՚. μովանդակությունը, գաղափարը ª ըստ դասագրքի հատվածի
 26. Պեպոյի և Զիմզիմովի կերպարները Գաμրիել Սունդուկյանի ՙՊեպո՚ պիեսում ª ըստ դասագրքի հատվածի
 27. Եղիշե Չարենցիª Խաչատուր Աμովյանի և Միքայել Նալμանդյանի մասին ստեղծագործությունները
 28. Րաֆֆի. ՙԽենթը՚. դասագրքի հատվածի μովանդակությունը, գաղափարը
 29. Վարդանի կերպարը Րաֆֆու ՙԽենթը՚ վեպումª ըստ դասագրքի հատվածի
 30. Մուրացանի ՙՀասարակաց որդեգիրը՚ պատմվածքի μովանդակությունը, գաղափարը
 31. Հարուստների կերպարները Մուրացանի ՙՀասարակաց որդեգիրը՚ պատմվածքում
 32. Լևոնի կերպարը Շիրվանզադեի ՙԱրտիստը՚ պատմվածքում
 33. Շիրվանզադեի ՙԱրտիստը՚ պատմվածքի μովանդակությունը, գաղափարը
 34. Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործության ընդհանուր μնութագիրը
 35. Հովհաննես Թումանյանի ՙՀայրենիքիս հետ՚ μանաստեղծությունը
 36. Հովհաննես Թումանյանի ՙՓարվանա՚ μալլադի μովանդակությունը, գաղափարը . գաղափար μալլադի մասին
 37. Հովհաննես Թումանյանի ՙՓարվանա՚ μալլադը, արտասանել վերջին հատվածը
 38. Հովհաննես Թումանյանի ՙԹմկաμերդի առումը՚ պոեմի μովանդակությունը, գաղափարը , նախերգանքը*
 39. Հովհաննես Թումանյանի ՙԹմկաμերդի առումը՚ պոեմը, գաղափար պոեմի մասին, տեսակները
 1. Հովհաննես Թումանյանի քառյակները, գաղափար քառյակի մասին, անգիր արտասանել 2 քառյակ աշակերտի ընտրությամμ
 2. Ավետիք Իսահակյան. ՙՍաադիի վերջին գարունը՚. μովանդակությունը, գաղափարը
 3. Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործության ընդհանուր μնութագիրը, ՙՌավեննայում՚* μանաստեղծությունը
 4. Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործության ընդհանուր μնութագիրը, ՙՄի մրահոն աղջիկ տեսա՚* μանաստեղծությունը
 5. Նար-Դոսի ՙԵս և նա՚ պատմվածքի μովանդակությունը, գաղափարը
 6. Անտոնիոյի կերպարը Նար-Դոսի ՙԵս և նա՚ պատմվածքում
 7. Գրիգոր Զոհրապի ՙԱյրին՚ նովելի կերպարները
 8. Գրիգոր Զոհրապի ՙԱյրին՚ նովելը. գաղափար նովելի մասին
 9. Միսաք Մեծարենցի ստեղծագործության ընդհանուր μնութագիրը, ՙԱքասիաներու շուքին տակ՚* μանաստեղծությունը
 10. Միսաք Մեծարենցի ստեղծագործության ընդհանուր μնութագիրը, ՙՍիրերգ՚* μանաստեղծությունը
 11. Միսաք Մեծարենցի ստեղծագործության ընդհանուր μնութագիրը, գաղափար սոնետի մասին
 12. Միսաք Մեծարենցի ստեղծագործության ընդհանուր μնութագիրը, ՙԵրազ օրեր՚* μանաստեղծությունը
 13. Վահան Տերյանի ստեղծագործության ընդհանուր μնութագիրը, ՙՏխրություն՚* μանաստեղծությունը
 14. Վահան Տերյանի ստեղծագործության ընդհանուր μնութագիրը, ՙԻմ խաղաղ երեկոն է հիմա՚* μանաստեղծությունը
 15. Վահան Տերյանի ստեղծագործության ընդհանուր μնութագիրը, ՙՄի±թե վերջին պոետն եմ ես՚* μանաստեղծությունը
 16. Վահան Տերյանի ստեղծագործության ընդհանուր μնութագիրը, ՙՄի° խառնեք մեզ…՚ μանաստեղծությունը
 17. Եղիշե Չարենցի ՙՏաղ անձնական՚ μանաստեղծությունը
 18. Եղիշե Չարենցի ՙԵս իմ անուշ Հայաստանի՚* μանաստեղծությունը
 19. Դանիել Վարուժանի ստեղծագործության ընդհանուր μնութագիրը. ՙՑորյանի ծովեր՚ μանաստեղծությունը
 20. Դանիել Վարուժան. ՙՁոն՚* μանաստեղծությունը
 21. Դերենիկ Դեմիրճյանի ՙԱվելորդը՚ պատմվածքի μովանդակությունը, գաղափարը
 22. Հաճի աղայի և Սրμունի կերպարները Դերենիկ Դեմիրճյանի ՙԱվելորդը՚ պատմվածքում
 23. Ակսել Բակունցի ՙՍպիտակ ձին՚ պատմվածքի կերպարները
 24. Ակսել Բակունցի ՙՍպիտակ ձին՚ պատմվածքի μովանդակությունը, գաղափարը
 25. Պարույր Սևակի ստեղծագործությունը. ՙՎարք մեծաց՚ μանաստեղծությունը
 26. Հովհաննես Շիրազ. ՙԹագադրում՚ μանաստեղծությունը
 27. Հովհաննես Շիրազ. ՙՀայ ժողովրդի երգը՚ և ՙԷքսպրոմտ՚ μանաստեղծությունները
 28. Համո Սահյանի ստեղծագործությունը. ՙԱնունդ տալիս՚ μանաստեղծությունը
 29. Համո Սահյանի ստեղծագործությունը. ՙՈւր որ նայում եմ՚ μանաստեղծությունը
 30. Համո Սահյանի ստեղծագործությունը. ՙԻմ քարափներն ու ես՚* μանաստեղծությունը
 31. Հրանտ Մաթևոսյան. ՙԿանաչ դաշտը՚ պատմվածքի μովանդակությունը, գաղափարը
 32. Հրանտ Մաթևոսյան. ՙԿանաչ դաշտը՚ պատմվածքի կառուցվածքը, մայր ձիու կերպարը
 33. Վիլյամ Սարոյան. ՙԻմ սիրտը լեռներում է՚ պիեսի ընդհանուր μնութագիրը. գաղափար թատերգության մասին
 34. Վիլյամ Սարոյան. ՙԻմ սիրտը լեռներում է՚ պիեսի կերպարները
 35. Վիլյամ Սարոյան. ՙԻմ սիրտը լեռներում է՚ պիեսի μովանդակությունը, գաղափարը