1. IMG_7057Կարդալ սովորողի օրագիրը:
  2. Ներկայացնել Չարենցից ընտրած բանաստեղծությունը:
  3. Բաց թողնված տառերր լրացնել:

 «Օ.ային ամրոց» արտահայտությունը նշանակում է ա.պտուղ եր.ակա.ություն, իզուր երազան., անիրագործելի պլա..եր: Այդ արտահայտությունը վերագրում են քրիստոն..կան քարոզի. Ավգուստիանոսին, որն իր աշխատությու..երից մեկում խոսում է օ.ային շինարարության մասին: Հետագա.ում մարդի. այդ արտահայտությանը գործածում են ձ.ափոխված` «Օ.ային ամրոց» ձ.ով:

4.Բաց թողնված տառերր լրացնել:

    Մեռ.ալ ծովի ջուրն այնքան աղի է, որ այնտեղ ոչ մի կեն.անի .ակ չի կարող ապրել: Ար.մտյան Աս. այի տո.ակեզ  կլիմա.ի պատ.առով ան..դ.ատ շատ ջուր է գոլորշ.անում ծովի մակեր.ույթից, իսկ լուծվա. աղերը մնում են ծովում ու մեծացնում ջրի ա.տոտությունը: Ծովում խորանալուն զուգ.նթաց` աղիությունն աճում է: Աղերը Մեռ.ալ ծովի քա.որդ մասն են կազմում, նրա մեջ աղերի ըն..անուր քանակը քա.ասուն միլ..ն տո..ա է:


5.Բաց թողնված տառերր լրացնել:

Ամերիկ.ան մի ակու.բում, որտեղ երա..տությունն ան.ա.ար որոտում է, կարելի   է անդո.. գտնել: Ա.տոմատի մե. տասը ցենտ են գցում, և այն երեք րոպ.ով անջատվում է: Տասը ցենտը քիչ չ., բայց ինչքա՜ն հաճելի է թվում այն անդո..ը, որի համար  կանխիկ վճա.ել ես: Հազար ին. հար.ուր հի.ունինթվին ամերիկ.ան ռադ..ն մի անսովոր հաղոր.ում տվեցՈւնկ.դիրների ուշադրությանը ներկա.ացրին մի լուր` աղմուկի դեմ պայ.արող կազմակերպություն ստեղծելու մասին, ու ընդ.ուպ մինչ. տասնհինգ .ոպեանոց հաղոր.ման վեր.ը տ.ող լռություն:


  6.Բաց թողնված տառերր լրացնել:

         Մար.ուն իր ամբո.. կյան.ում ուղեկցում է ձայնը: Մար.ը բացար.ակ լռության    պայմա..երում վատ է զգում. նրան պատում է  երկ..ղի ու անհարմարության զգացում: Բացար.ակ լռությունը խա.արում է մար.ու ն..րդային համակարգն այնպես, ինչպես և անվեր. աղմուկը: .րոտը, հրաբու.ների ձայնը, ծովային մ..իկները և այլ աղմուկներ անհանգստացնում են մարդուն: Կան բնական աղմուկներ .լ, ինչպես թռ.ու..երի դայլայլը, ա..յուրների կարկաչ..նը, ծովի ալիքների համ.նթաց ճողփ..նը, հաճելի են մար.կանց համար, բարերար են ներգործում նրանց ն..րդային համակար.ի վրա: Տհաճ աղմուկը քայքայում է մար.ու առո..ությունը: Աղմուկի հետ են կապվում լսողության կորուստը, ն..րդահոգեկան հիվանդությու..երի աճը, ֆիզիկական և մտա.որ ըն.ունակություն..երի նվազումը:

Լրացուցիչ կրթություն

1. Սովորողի օրագիր (շարադրել)

2. Ընտրել Եղ. Չարենցի բանաստեղծություններից մեկը և սովորել:

3. Սեպտեմբերի 5-16 — պատրաստվել հեղինակային կրթական ծրագրերի աշնանային ամենամյա ստեղծագործական 11-րդ հավաքին

4. Անհատական նախագիծ: