IMG_0005Նանոր Հովհաննիսյան — Խելոք աֆիցերը

Ռոման Բարսեղյան — Հունարով մարդը, Ապրում ենք ինչպես երկնքումը

Սմբատ Պողոսյան — Դու դեռ տակը չես հասել

MSKH ռադիո — կարդում ենք Խաչատուր Աբովյան

Սմբատ Պողոսյան — Խելոք խոսքը

Էլինա Գրիգորյան — Ջուղաբն էսպես կտան

Նազելի Տեր-Պետրոսյան — Ես էլ կուզեմ, որ ծերութենես մեռնիմ

Սուրեն Թալալյան — Մեկ իմաստուն գեղացի…

MSKH ռադիո — կարդում ենք Խաչատուր Աբովյան