Չաչանակ մեդիա-բլոգ

Գրական Մեդիա

Թարգմանում ենք

Երեք ամսագիրն էլ երկարաժամկետ նախագծեր են իրականացնում։ Գործում են արդեն 4-րդ տարին։

Չաչանակ մեդիա-բլոգը սովորողների մտքերն ու խոհերն են, գրական վերլուծությունները, հարցազրույցներ և տարբեր տեսանյութեր։ Թողարկում են հիմնականում սովորողները։ Սա իրենց բլոգային անցուդարձի ընտրանին է։

Այս բլոգի առանձնահատկությունն այն է, որ լինելով շարունակական՝ ակներեև է դարձնում նաև սովորողների մտքերի, խոհերի վերլուծական հմտությունների զարգացումը։

Գրական Մեդիան գրաբարյան, միջին հայերեն, արևմտահայերեն, նաև աշխարհաբար ձայնագրություններ են։

Նպատակը.

  • հայ հին, միջնադարյան, արևմտահայ և արևելահայ, ինչպես նաև բարբառների լավագույն նմուշների ընթերցում
  • դրանց միջոցովլեզվականի կառույցների, պատկերավոր լեզվի, բառապաշարի հետ ծանոթանացում
  • հայոց լեզվի զարգացման ընթացքի ընկալում:

Իրականացման քայլերը․

  • նյութի ընտրություն
  • նյութի ճիշտ, գրագետ ընթերցում
  • նյութի փոխադրում
  • բովանդակության քննարկում
  • մեդիաընթերցում
  • հրապարակում

Ժամկետը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցները՝ 9-րդ դասարանի սովորողներ

Ակնկալվող արդյունքը՝ մեդիաընթերցումներ, դրանց հանրայնացումը

Թարգմանում ենք

Թարգմանությունները լեզվի ուսուցման, խոսքի մշակման կարևոր մասն են կազմում: Դրանք առակներ են, տարբեր կայքերից նյութեր, որոնց թարգմանությունները մշակելուց հետո օգտագործում ենք նաև որպես գրական  նյութ՝ վերլուծությունների համար: Թարգմանությունները հիմնականում կատարվում են ռուսերենից, բայց կան սովորողներ, ում համար ավելի մատչելի է անգլերենը: Այդ սովորողների համար թարգմանության նյութ են դառնում անգլերեն կայքերից ըստ նախասիրության ընտրած նյութերը։։

Թարգմանությունների ընթացքում կարևորվում են բառերի, արտահայտությունների ճիշտ, դիպուկ ընտրությունը, ոճի պահպանումը, տեքստի ամբողջականությունը: Օգտագործվում են և՛՛ ռուս-հայերեն, և’ անգլերեն-հայերեն, և’ հոմանիշների բառարանները: Հիմնականում օգտվում ենք nayiri.com էլեկտրոնային բառարանների կայքից: Աշխատանքը արդյունավեը է լեզվական կառույցների յուրացման և օգտագործման համար:

Զարգացումը։

Այս երեք ուղղություններով էլ շարունակվելու են աշխատանքներ՝ նկատի ունենալով սովորողների նախասիրություններն ու տարիքային առանձնահատկությունները։