1.  Տրված պարզ նախադասությունները դարձրո´ւ բարդ՝ ավելացնելով փակագծում տրված հարցին պատասխանող նախադասություն (որպեսզի ավելացրածդ նախադասությունը տրվածի հետ կապվի, կարող ես անհրաժեշտ բառ ավելացնել):Ա´յ աղվեսներ, ձեռք քաշեք ձեր պոչերից: (ինչո՞ւ)Ութ տարի մնացի այդ երկրում: (ինչո՞ւ)

  Բոբն արագ վազեց հանդերձանքի կույտի մոտ: (ինչո՞ւ)

  Նա ուժ հավաքեց: (ինչի՞ համար)

 2. Նախադասությունները հնարավոր ձևերով կետադրի´ր այնպես, որ իմաստները տարբեր լինեն:          Հայրն ու մայրը ողջունեցին մեզ համբուրեցին շնորհավորեցին իրար:Հայաստանը ուր որոշել էր գնալ մանուկ հասակից չէր տեսել:

  Նրանց ոտների տակ մի պահ մթագնում էին ձորերը անտառները սևանում էին ամպերի արանքում բեկբեկված շողերի փայլի մեջ:

  Խաղաղ գիշերվա մեջ թույլ լույս արձակելով երկու աստղ էր պլպլում Ծիծեռնավանքի ծուռ խաչի վրա:

  Ծովափին կանգնած աղջիկը հայացքը հառել էր հեռու հորիզոնին:

 3. Փակագծերում տրված բայերը պահանջված ձևով գրի´ր և Ա և Բ տեքստերում բայի ժամանակները համեմատի´ր:Ա. Հնդկաստանում Հունդեր անունով մի գյուղ կա, որտեղ ծխելը ոչ միայն արգելվում է, այլև (պատժվել): Գյուղացիներից ո´վ էլ (լինել), եթե ծխախոտը կամ ծխամորճը բերանին (բռնվել), (տուգանվել): Սակայն վերջին տարիներին Հունդեր գյուղում միայն մի դեպք (լինել), որն (արժանանալ) պատժի: Բնակիչներն արդեն (վարժվել) այն մտքին, որ ծխողներն իրենց գյուղում տեղ (չունենալ): Հնաբնակները պատմում են, որ ծխելու սովորություն չունենալը շատ վաղուց (սկիզբ առնել) և սերնդից սերունդ (փոխանցվել): Այժմ ոչ ոք (չհիշել), թե ե´րբ և ի´նչ պատճառով (առաջանալ) այդ լավ սովորույթը:

  Բ. Հնդկաստանում Հունդեր անունով մի գյուղ կար, որտեղ ծխելը ոչ միայն արգելվում էր, այլև (պատժվում): Գյուղացիներից ո´վ էլ (լինել), եթե ծխախոտը կամ ծխամորճը բերանին (բռնվել), (տուգանվել): Սակայն վերջին տարիներին Հունդեր գյուղում միայն մի դեպք (լինել), որն (արժանանալ) պատժի: Բնակիչներն արդեն (վարժվել) այն մտքին, որ ծխողներն իրենց գյուղում տեղ (չունենալ): Հնաբնակները պատմում են, որ ծխելու սովորություն չունենալը շատ վաղուց (սկիզբ առնել) և սերնդից սերունդ (փոխանցվել): Ոչ ոք (չհիշել), թե ե´րբ և ի´նչ պատճառով (առաջանալ) այդ լավ սովորույթը:

  4. Վայրկյան

   Միսաք Մեծարենց

   

   

  Թույլ շրշյուն մը, հետո բույր մը մշկենի.
  Եվ համրագին գիրքը ձեռքես կ’իյնա վար.
  Երազներու պերճուհին է որ կ’անցնի,
  Ու կփոթի ծովակն հոգվույս՝ մեղմավար:

  Ու կփոթի ծովակն հոգվույս՝ մեղմավար,
  Եվ ալիք մը թևը բացած կվազե
  Գրկել ափունքն իղձիս ոսկի ավազե:

  Ո՜վ քաղցրությունը նայվածքին իր ծաղիկ.
  Ո՜վ պերճությունը գնացքին իր հպարտ.
  Ճամփուն վրա՝ իր քայլերուն հետքը վարդ՝
  Ուր հեշտորեն կհածի դեռ իմ մենիկ

  Սիրտըս՝ բո՜ց մը՝ մըթնշաղին մեջ անհետ…

  Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Գտի՛ր հերոսուհուն նկարագրող պատկերները:
  2. Գտի՛ր հերոսի զգացումը նկարագրող բոլոր պատկերները:
  3. Բացատրի՛ր պատկերը՝
   Ուր հեշտորեն կհածի դեռ իմ մենիկ.

  Սիրտըս՝ բո՜ց մը՝ մըթնշաղին մեջ անհետ…

  1. Բանաստեղծության մեջ ի՞նչն է իշխում՝ պատկե՞րը, խո՞հը, զգացո՞ւմը, թե՝ մի այլ բան: Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր:

 

Լրացուցիչ կրթություն

Որևէ թեմայով հարցեր գրիր, քո կարծիքը փորձիր տրվածդ հարցերով արտահայտել: Հարցազրույցը վարիր և ձայնագրիր:

Իմ օրագիրը /գրիր օրվադ մասին՝ կարևորելով ոճը, հետաքրքրությունը, կենդանի պատումը/:

Ես /գրիր աշխարհայացքիդ, զգացողություններիդ, աշխարհընկալմանդ մասին/