Վերապատրաստվողներ՝ դասավանդողներ

Ժամաքանակը՝ 10 ժամ,
Կրեդիտների քանակը՝ 1 կրեդիտ

Վերապատրաստման նպատակը

Վերապատրաստման նպատակն է ծանոթացնել ժողովրդավարական կարողունակությունների հիմնական բաղադրիչներին, որոնք անհրաժեշտ են ժողովրդավարական հասարակարգում պատասխանատու, նախաձեռնող, արժանապատիվ, ինքնակրթությամբ զբաղվող, վերլուծական և քննադատական միտք ունեցող ժողովրդավարական հասարակություն կերտող անհատ-քաղաքացի ձևավորելու համար։

Վերապատրաստման խնդիրները

Կարողունակությունների հիմնական բաղադրիչների բովանդակության յուրացում տեսական նյութի և գործնական գործունեության միջոցով։
Այդ բաղադրիչներն են․

 • արժեքներ,
 • վերաբերմունք,
 • հմտություններ,
 • գիտելիք և քննադատական վերաբերմունք։

  Վերապատրաստման քայլերը․
 • Ծանոթացում վերապատրաստման ծրագրին։
 • Տեսական նյութի ուսումնասիրություն, քննարկում։
 • Մանկավարժական հոդվածների ընթերցում, վերլուծություն, քննարկում
 • Վերջնարդյունքների ինքնաստուգում։

Բովանդակությունը

Թեմա 1. Ժողովրդավարական մշակույթի կարողունակությունների «դիրքորոշում» և «արժեք» բաղադրիչները: — 4 ժամ

ա) Դիքորոշում և արժեքներ

 • քաղաքացիական դիրքորոշում
 • ժողովրդավարական տարբեր հարցերի մասին հստակ դիրքորոշում
 • Ժողովրդավարական մշակույթ,
 • ժողովրդավարություն,
 • մարդկային արժանապատվություն և մարդու իրավունքներ,
 • մշակութային բազմազանություն,
 • իրավունքի գերակայություն,
 • օրենքի գերակայություն, արդարադատություն,
 • հավասարություն,
 • արդարություն։

Վերաբերմունք

 • Անկանխակալ վերաբերմունք այլ մշակույթների, համոզմունքների, աշխարհայացքների և սովորույթների նկատմամբ
 • Հարգանք
 • Քաղաքացիական մտածողություն
 • Պատասխանատվություն
 • Ինքնակառավարման արդյունավետություն
 • Հանդուրժողականություն

2. Թեման 2. Ուսումնական գործընթացում վերաբերմունքի և արժեքների ձևավորման
հիմունքները- 6 ժամ

 • Հանրակրթական չափորոշչում ձևակերպված արժեհամակարգ
 • Հասարակական նախագծեր. հանրօգուտ աշխատանք
 • Քաղաքացիական նախաձեռնություններ
 • Համագործակցային նախագծեր
 • Անհատական կամ խմբային նախագծեր
 • Իզմիր, Ստամբուլ, Թբիլիսի, Փարիզ համագործակցային նախագծեր
 • Խաղարկային դատարան
 • Քննարկումներ։ Բանավեճի ակումբ
 • Ապրումակցում։ Ներառական կրթություն

Վերապատրաստման վերջնարդյունքները

1) Ուսուցիչը կիմանա՝

 • ժողովրդավարական մշակույթի կարողունակությունները,
 • ժողովրդավարական մշակույթի կարողունակությունների «դիրքորոշում» և «արժեք» բաղադրիչները,
 • Հանրակրթության պետական չափորոշչով սահմանված սովորողների դիրքորոշումների և արժեքների ձևավորմանն ուղղված վերջնարդյունքներն ըստ դպրոցի աստիճանների:

2) Ուսուցիչը կկարողանա՝

 • ուսումնական գործընթացում իրական գործունեության միջոցով, ամենօրյա աշխատանքով սովորողի համար միջավայր, պայմաններ ստեղծել իրականացնելու «արժեքներ», «վերաբերմունք» հասկացություններին համապատասխան գործունեություն
 • սեփական վարքով, դիտարկումներով, վերլուծություններով օրինակ ծառայել սովորողներին ժողովրդավարական մշակույթի կարողունակությունների հիմնավոր ընկալման համար
 • ժողովրդավարական մշակույթի արժեքների և վերաբերմունքի բաղադրիչները կիրառել առարկան ուսուցանելիս, ուսումնական նյութեր և նախագծեր կազմելիս արժևորել և գիտակցել ժողովրդավարական մշակույթի ձևավորման արժեքների դերը , արժեքն ու գիտակցումը փոխանցել սովորողին
 • նպաստել իրավահավասարության, մարդասիրության և արդարության մթնոլորտի ձևավորմանը ուսումնական գործունեության ընթացքում։